Seriøs og ansvarlig leverandørkjede

Her finner du informasjon om hva vi forventer av leverandørene våre og hvordan vi samarbeider med leverandørkjeden.

Våre beste leverandører  

Vi vet at leverandørene våre bidrar med betydelig verdiskaping både for oss, våre samarbeidspartnere og våre kunder, og vi tror at det å opprettholde gode relasjoner til leverandører med høy kvalitet vil bidra til å opprettholde konkurranseevnen vår over tid. 

Vi har som ambisjon at vi vil samarbeide med de beste leverandørene, og vi forventer at våre leverandører holder et høyt nivå i løpet av kontraktsperioden. Vi er opptatt av å bruke leverandører som opptrer konsekvent i samsvar med våre verdier, og som også holder en høy standard for helse, miljø og sikkerhet (HMS), etikk og samfunnsansvar. 

Våre leverandører bidrar til at vi kan ha sikker og effektiv drift på våre lokasjoner og realisere nye prosjekter. 

Vårt samfunnsansvar 

Sporveiens viktigste oppgave og bidrag til samfunnet er å levere effektiv og attraktiv kollektivtransport. Konsernet drifter og videreutvikler et stort og integrert system av vogner, skinner, vedlikehold og annen infrastruktur. Målet er å utnytte alle deler optimalt og skape best mulig samspill for å levere mer kollektivtrafikk for pengene. 

Som en offentlig byggherre og innkjøper ønsker Sporveien å gå foran ved å være en ansvarlig virksomhet, som etterspør miljøvennlige varer og tjenester produsert etter høye etiske og sosiale standarder. Dette håper vi å oppnå ved å stille tydelige krav om samfunnsansvar til våre leverandører, for å tilrettelegge for en bærekraftig leverandørkjede og arbeide for en seriøs bygge- og anleggsbransje. 

Les mer om samfunnsoppdraget vårt

Bærekraft i Sporveien

Les mer om hvordan vi jobber med Bærekraft i Sporveien og om våre fem målområder for å levere på vårt samfunnsansvar. 

 

Slik jobber vi med bærekraft

Etiske retningslinjer 

Formålet med Sporveiens etiske krav til leverandører er å sikre at konsernets leverandører og deres underleverandører har et bevisst og forpliktende forhold til konsernets etiske krav. 

Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune, og er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. Som en statlig eid og finansiert aktør med en så stor og viktig samfunnsoppgave, har vi et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig i alle ledd av konsernet.  

Som eier har Oslo kommune forventninger til at Sporveien ivaretar sitt samfunnsansvar. Forventningene er forankret i kommunens prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper. Prinsippene handler om etisk regelverk, misligheter og korrupsjon, anskaffelsesprosesser, helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid), miljøansvar, likestilling og samfunnssikkerhet. Dette er sentrale tema i Sporveiens virksomhetsstyring, og noe vi naturligvis også stiller krav til i kontraktene til våre leverandører. 

Les mer om etikk i Sporveien
Dette er Sporveiens etiske krav til leverandører 

Slik varsler du om kritikkverdige forhold

Ansatte og leverandører som opplever eller mistenker kritikkverdige forhold blir oppfordret til å si i fra. Her finner du vår eksterne varslingskanal.