Eierstyring og selskapsledelse

Sporveien er Oslo kommunes eget kollektivselskap. Her får du oversikt over hvordan vi driver virksomheten vår.

Hvem vi er  

Sporveien er et kollektivtransportkonsern med aktivitet i Norge, først og fremst i Oslo og Akershus. Morselskapet Sporveien AS er eid av Oslo kommune ved Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Vi er ikke notert på børs. Kommunene eier alle aksjene.

Vårt formål 

Formålet vårt er beskrevet i vedtektene: «Sporveien AS har som formål selv, eller gjennom deltakelse i og samarbeid med andre selskaper, å forestå persontransport, samt annen virksomhet i naturlig forbindelse med dette.» 

I praksis leverer vi all kollektivtransport med T-bane og trikk i Oslo og Akershus, samt busstrafikk på anbud. I tillegg eier vi og tar vare på all infrastruktur og materiell til T-bane og trikk.  

Mer om Sporveien

Vårt samfunnsoppdrag 

Samfunnsoppdraget vårt er å skape mer kollektivtrafikk for pengene. Det betyr å frakte flest mulig fornøyde passasjerer dit de vil – raskt, trygt og til minst mulig kostnad for byen og miljøet. 

Mer om samfunnsoppdraget

Vår strategi 

Strategien vår har fått navnet Best 2025. Den setter fire strategiske prioriteringer for perioden 2020-2025:  

  • Fornøyde reisende  
  • Jobbe enda smartere 
  • Fornye kollektivtrafikken 
  • Gripe kommersielle muligheter 

Mer om strategien

Styrende organer 

Vi følger hovedprinsippene i Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES), men med noen tilpasninger fordi vi er et kommunalt eid selskap. Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring ligger også til grunn for hvordan vi styrer virksomheten.  

Vi har tre overordnede beslutningsorganer:   

  • Generalforsamlingen er vårt øverste beslutningsorgan og består av byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.  
  • Bedriftsforsamlingen er neste øverste beslutningsorgan og består av tolv medlemmer. Fire medlemmer med varamedlemmer velges av og blant ansatte. De øvrige velges av generalforsamlingen. 
  • Styret vårt har seks til åtte medlemmer. To medlemmer velges av og blant de ansatte, de andre velges av bedriftsforsamlingen.  

Risikostyring og kvalitetskontroll 

Vi tar risikostyring og kvalitetskontroll på største alvor. Hvert år vurderer vi potensielle risikoer knyttet til våre aktiviteter og vår strategi. Dette hjelper oss å håndtere risikoer på kort og lang sikt, og bidrar til at leveransene våre er trygge, pålitelige og av god kvalitet. Vi har god beredskap til å håndtere uforutsette hendelser og kriser.