Oppgradering av Briskebylinjen

Vi skal oppgradere traseen på strekningen fra Henrik Ibsens gate til Riddervolds plass.

Trikk av typen SL79 i trafikk ved Riddervolds plass.

Trikk ved holdeplass, Riddervolds plass. Foto: Sporveien.

Fakta om prosjektet

 • Status

  Planlegging

 • Gjelder

  Linje 11

 • Byggeperiode

  Oppstart våren 2025

På denne siden

I tillegg skal vi fornye teknisk infrastruktur, gater, fortau og holdeplasser. 

Read about the upgrade of the Briskeby line in English

Bakgrunn

Som del av Trikkeprogrammet har flere av Oslos trikketraseer, gater og byrom blitt fornyet, der holdeplasser er oppgradert, og gamle- og slitte trikkeskinner er skiftet ut. Enkelte steder er gatene fornyet med nye vann- og avløpsrør. Nå skal deler av den historiske Briskebylinjen få en helhetlig fornyelse. Det er knyttet stor politisk interesse for prosjektet, med et ønske om rask gjennomføring. 

Den folkekjære Briskebylinjen, «Blåtrikken», ble åpnet allerede i 1894, og var på tidspunktet Skandinavias første elektriske trikkelinje.

Sporveien er byggherre for prosjektet, og vil i samarbeid med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, sørge for at strekningen får en helt ny drakt med nye skinner, gater, fortau, vann- og avløpsledninger, belysning og ikke minst holdeplasser tilpasset alle brukere. Den totale oppgraderingen vil bidra til bedre vannkvalitet, bærekraftig overvannshåndtering, og et flottere byrom.  

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Fremdrift

På oppdrag fra Byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel har Sporveien, i samarbeid med Norconsult, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten, gjennomført et forprosjekt, som viser at det er mulig å tilrettelegge for SL18 over Briskeby. Det vil innebære en totalopprusting mellom Riddervolds plass og Henrik Ibsens gate. 

Oppstart av arbeidene er planlagt til 2025, med ferdigstillelse og ibruktakelse sent 2026/tidlig 2027.

Helhetlig fornyelse med historisk sus

Trikken er en historisk- og viktig del av bybildet på Briskeby; den folkekjære Briskebylinjen, «Blåtrikken», ble åpnet allerede i 1894, og var på tidspunktet Skandinavias første elektriske trikkelinje. Deler av strekningen har i dag en sporgeometri som kun tillater trafikk med gamle SL79-vogner, og enkelte steder er bredden mellom inngående og utgående trikkespor så smal at to moderne SL18-trikker har vanskelig for å møtes. 

Strekningen fra Inkognitogata til Riddervolds plass er dessuten preget av slitte gater og fortau, og mange hovedvannledninger i området er rundt 100 år gamle og av svært dårlig forfatning. Vann- og avløpsetaten opplever brudd på disse ledningene ved at de tæres i stykker av rust. I tillegg skal nytt overvannssystem bidra til at gatene kan håndtere mer styrtregn og overvann i tiden fremover.  Som en del av oppgraderingen av Briskebylinjen, vil Bymiljøetaten blant annet bidra med beplantning og bedre belysning, som vil invitere til opphold og trivsel i gatebildet. 

Arbeidet med Briskebylinjen omfatter derfor helhetlige fornyelse av gatestrekningen, der både Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har sterke behov knyttet til infrastrukturen de er ansvarlig for. 

Trikken er en historisk- og viktig del av bybildet på Briskeby, her avbildet i Riddervolds gate tidlig på 1900-tallet

Trikken er en historisk- og viktig del av bybildet på Briskeby, her avbildet i Riddervolds gate tidlig på 1900-tallet

Gevinster ved ferdigstillelse

 • Et kvalitetsmessig- og estetisk løft for området.
 • Strekningen fra Henrik Ibsens gate til Riddervolds plass får en helt ny drakt med nye skinner, gater, fortau, vann- og avløpsledninger, og belysning.
 • Inkognitogata og Riddervolds gate får universelt tilpassede holdeplasser for alle brukere.
 • Den totale oppgraderingen vil bidra til bedre vannkvalitet, bærekraftig overvannshåndtering, og et mer inviterende byrom. 

Naboinfo

Underveis i byggearbeidene ønsker vi i minst mulig grad å berøre naboer i området. Sporveien vil sørge for å varsle nærmeste naboer underveis gjennom anleggsperioden. I prosjektperioden må det påregnes begrenset fremkommelighet og ulemper knyttet til byggeaktiviteten i området . 

Oppgradering av Briskebylinjen er et viktig prosjekt der Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten samhandler om å oppgradere infrastrukturen. Ved å jobbe parallelt med vann, avløp, skinner og byrom, er målet at vi skal unngå at gaten graves opp i flere omganger etter hverandre. Vi ser frem til at Briskeby i enda større grad vil oppleves som tilgjengelig for byens brukere, med nye trikker og nye holdeplasser.  

Varsel om prøvegraving og boring, uke 24

I forbindelse med oppgradering av Briskebylinjen, vil det i uke 24 gjøres forberedende grunnundersøkelser i Inkognitogata, Riddervolds gate og Briskebyveien. Arbeidet utføres ved at man borer seg et stykke ned i underlaget på utvalgte punkter.

 

Arbeidet utføres på kveld og natt, fra kl. 21.00 til 05:00. Arbeidet vil medføre noe støy, men er ikke ansett som sterkt støyende. Arbeidet vil bevege seg langs trikketraseen, og ikke oppholde seg særlig lenge utenfor hver adresse. Det anslås 60 minutter per borepunkt, men dette kan variere. Det vil ikke arbeides i innsovningsperioden mellom 23:00 – 01:00. 

Har du spørsmål om prosjektet?

Merk gjerne emnefeltet "Oppgradering Briskebylinjen".