Tilgjengelig for alle

Alle skal kunne reise med T-bane og trikk. Her finner du informasjon om hvordan vi jobber for å gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for alle, uansett alder og funksjonsevne.

Person i rullestol på vei inn i en trikk. Foto.

Du kan reise trygt med rullestol på våre nye trikker SL18. Foto: Ruter AS

Bedre reiser for alle

Nesten hver femte nordmann har nedsatt funksjonsevne. Barn, eldre og ulike brukergrupper kan ha spesielle behov. Universell utforming gjør det enklere å reise kollektivt for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne. 

Muligheten for alle til å reise kollektivt er et viktig satsingsområde for oss i Sporveien. Vi vil at alle skal kunne reise med T-bane og trikk i hovedstaden og jobber planmessig for å få det til. 

Vognparken til T-banen er allerede tilpasset rullestolbrukere og barnevogner. Når alle de nye trikkene er på plass, vil hele trikkeparken i Oslo være universelt utformet. Utfordringene som gjenstår å løse, er på stasjoner og holdeplasser. Det er utfordringer med noen holdeplasser, men med planlagte tiltak tar vi et langt skritt i retning av et kollektivtilbud som kan brukes av alle, uavhengig av funksjonsnivå.

Bærekraftig mobilitet for alle

Det er visjonen vår, og den understreker hvor høyt vi vil prioritere arbeidet med bærekraft i årene som kommer. Vi skal gjøre reisene enda grønnere og tilgjengelig for alle, uansett alder og funksjonsevne. 

Les mer om Sporveiens visjon og verdier

Tilgjengelighet på T-banestasjoner

I 2022 kartla vi tilgjengelighet og universell utforming på alle T-banestasjonene. Nå bruker vi funnene til å prioritere og gjennomføre tiltak. 

Forbedringene vi gjør er konsentrert om belysning, informasjon, avstand og høyde mellom tog og plattform, samt atkomst til stasjonene. I tillegg samarbeider vi tett med Ruter om audiovisuelle tiltak. Du kan følge arbeidet på informasjonssiden om tilgjengelighetsprosjektet.

Forbedrer trikkeholdeplassene

De nye trikkene åpner for å nå målet om at trikketilbudet blir universelt utformet i fremtiden. Vi er godt i gang med å tilpasse og oppgradere trikkeholdeplassene rundt omkring i byen. Det er spesielt tiltak for å forbedre av- og påstigningen vi jobber med, noe som særlig vil komme rullestolbrukere, synshemmede og reisende med barnevogn til gode. 

Mange steder er trikkeplattformene lange, brede og høye nok. Andre steder er det nødvendig med tiltak for å redusere avstanden mellom plattform og trikk. Da blir det enklere å komme ombord. Vi legger ledelinjer i plattformdekket som er til hjelp for blinde og synshemmede. 

Mange holdeplasstiltak er kommet på plass som en del av Trikkeprogrammet. Gjennomføringen av Holdeplassprosjektet i Trikkeprogrammet omfatter tiltak for universell utforming på nærmere 80 trikkeplattformer. Holdeplasser er også oppgradert som del av andre infrastrukturprosjekter i Trikkeprogrammet. Tiltak på infrastruktur og holdeplasser vil pågå parallelt med innfasingen av de nye trikkene.