Etterstad base - oppgradering og områdeutvikling

T-banens verksted på Etterstad skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon.

Illustrasjon som viser planforslagets alternativ 1B sett fra sør, og hvordan det kan bli seende ut på Etterstad, med lokk over T-banens driftsbase, nye boliger og næringsbygg med mer

Forslag til ny utvikling av Etterstad base, sett fra sør (Sporveien/Illustrasjon: PIR2 Oslo/Luce atelier).

Fakta om prosjektet

  • Status

    Utvikling

På denne siden

I sammenheng med oppgraderingen av driftsbasen, tilrettelegges det i planarbeidet også for utvikling av nærområdet.

T-banens verksted på Etterstad skal oppgraderes for økt kapasitet og produksjon for fremtidens T-banedrift. I sammenheng med oppgraderingen av driftsbasen, tilrettelegges det i planarbeidet også for utvikling av nærområdet. Nye boliger, kontor- og næringsarealer, offentlige funksjoner, torg, møteplasser, kultur- og parkanlegg med mer, vil gi et attraktivt- og mer tilgjengelig byrom på Etterstad og en effektiv knutepunktsfortetting til Helsfyr T. 

Bakgrunn

Etterstad Base er en av våre to baser for vedlikehold av T-banen i Oslo. Med økt satsing på kollektivtransport, flere avganger og utvidelse av T-banenettet med Fornebubanen, er det behov for en oppgradering av driftsbasen på Etterstad. Sporveien har som mål at en oppgradert driftsbase skal stå klar når Fornebubanen etter planen åpner i 2029.  

God drift av T-banen og basen er Sporveiens første prioritet, og er derfor premissgivende for annen utvikling av området. Sentralt i dette arbeidet står lokk over dagens stasjonsområde, samt det å finne gode løsninger for å binde områdene Helsfyr, Bryn og Etterstad bedre sammen. 

Planprosess

Sporveien varslet i november 2020 oppstart av planarbeid på Etterstad base i Etterstadsletta 48 mfl. Frem til nå har Sporveien gjennomført en omfattende planprosess, der konsekvenser og muligheter for ny utvikling av driftsbasen er utredet og vurdert. Sporveien har gjennom prosessen vært i dialog med omkringliggende grunneiere og interessenter, der det også har blitt avholdt informasjonsmøter for naboer. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i november 2023, med frist for innspill 8. januar.

Er du nabo til et av våre prosjekter?

Her finner du relevant informasjon dersom du blir påvirket av et av våre byggeprosjekter.

Etterstad base

Planområdet ligger lokalisert på Etterstad, mellom Helsfyr og Brynseng T-banestasjon, og omfatter Sporveiens driftsbase som i dag er avlukket for allmennheten. 

Kartutsnitt som viser dagens situasjon for t-banens base på Etterstad

Eksisterende situasjon. Illustrasjon: PIR2 Oslo

Hva er en driftsbase? 

Sporveien gjennomfører planlagt og korrektivt vedlikehold av T-banens infrastruktur som spor, strømforsyning, signalanlegg, sambandsanlegg, stasjonsanlegg med mer, for om lag 600 millioner kroner årlig. Arbeidet utføres i stor grad om natten mens T-banen er stengt og strømmen til T-banen av sikkerhetsmessige årsaker skrus av. I tillegg utføres det daglige rutiner som eksempelvis snøbrøyting eller vask av T-banesystem. Alt dette arbeidet koordineres og initieres fra Etterstad driftsbase, hvor også alt av maskiner, lager og øvrig utstyr for å gjøre dette svært viktige vedlikeholdet oppbevares. 

Gevinster ved ferdigstillelse 

Hensikten med planarbeidet er å oppgradere Sporveiens driftsbase som en klimatisert base for å kunne fortsette med det viktige vedlikeholdsarbeidet på T-banenettet. Ved å bygge inn driftsbasen er det samtidig mulig å bygge nye boliger, næring og publikumsrettet virksomhet rundt og over basen. Det etableres nye forbindelser, møteplasser, grønnstruktur og torg. På den måten kan området bli en del av ønsket byutvikling for Helsfyr-Bryn, gi et tilbud til nabolaget og sikre byens behov for areal til teknisk infrastruktur. 

Illustrasjon som viser hensikten med planen om lokk over T-banens driftsbase, som styrker koblingene mot Helsfyr kollektivknutepunkt med nye boliger og attraktive nabolagsfunksjoner

Illustrasjon: PIR2 Oslo

Alternativene til offentlig ettersyn

Sporveien vil i alle alternativene som legges ut på offentlig ettersyn få en mer funksjonell og innebygd driftsbase som er rustet til å håndtere effektiv drift og vedlikehold av T-banen. Ved å bygge inn driftsbasen vil naboer slippe dagens støy fra driftsbasen. Alle planalternativene gir et betydelig grønnere område enn dagens asfalterte driftsareal med frodig gårdsrom til boligene, takhager og mulighet for grønn forbindelse mellom en fremtidig Honningpark og eksisterende Etterstadparken. Planområdet blir mer tilgjengelig med flere nyetablerte forbindelser der de myke trafikantene vektlegges. 

Planforslagets alternativer til offentlig ettersyn, 1A uten lokk over T-banen, 1B og 2 med lokk over T-banen

Alternativ 1A, 1B og 2 til offentlig ettersyn. Illustrasjon PIR2 Oslo

Alle alternativene som legges ut til offentlig ettersyn sikrer en ny innebygd driftsbase og blandet arealbruk på resterende bebyggelse der det åpnes for etablering av boliger, arbeidsplasser på kontor, i driftsbasen og i mindre verksteder, idrett, kultur, forsamlingslokaler, forretning og bevertning m.m. Alternativ 1A og spesielt 1B tilfører flere brukere til området som gir et grunnlag for fellesfunksjoner nabolaget kan nyte godt av. 

I planforslaget ligger det tre alternativer

Dette er:  

  • planalternativ 1A uten lokk over sporområdet, og med høyder over 42 meter 
  • planalternativ 1B med lokk over sporområdet, og høyder opp mot 70 meter på næringsdelen 
  • planalternativ 2 med lokk over sporområdet, og høyder på maksimalt 28 meter jevnt over. 

Sporveien anbefaler planforslagets alternativ 1B

Adkomstløsningen til driftsbasen og parkeringskjeller er lik i alle alternativ. Gjennom prosessen har flere muligheter blitt undersøkt. Det konkluderes med at eneste mulige løsning for adkomst til driftsbase og parkeringskjeller er fra Etterstadsletta. Vi viser her til redegjørelse i planforslaget med konsekvensutredning og trafikkanalyse. Sporveiens anbefaling er at innkjørsel og utkjørsel fra driftsbasen separeres. Dette vil være en forbedring fra dagens situasjon, der store kjøretøy midlertidig blir stående i Etterstadsletta. I tillegg vil nye forbindelser og fortau forbedre trafikksikkerheten.  

Alternativ 1B legger opp til variasjon i høyder på boligbebyggelsen. Siktlinjer, gode solforhold og en variasjon i takhager etableres som gode bokvaliteter, og boligområdet får et fragmentert utrykk tilpasset omkringliggende bebyggelse. Det skal også legges til rette for et lokk over deler av sporområdet i den nordlige delen av planområdet, noe som vil styrke forbindelsene mellom Helsfyr T og Brynsområdet, og samtidig bryte opp barrieren som t-banetraseen oppleves som i dag. Lokket og torget mot Helsfyr vil også fungere som en viktig møteplass og overgang til Helsfyr stasjon.  

Alle næringsbyggene skal fylles med utadrettet virksomhet i første etasje, og tilby publikumsrettede funksjoner mot byrom og gater. Formålsblandingen som reguleringsplanen legger opp til, med bolig, kontor, verksted, driftsbase, helsetjenester, idrett, kultur, hotell og forsamlingslokale, vil være med på å danne et godt nabolag med et bredt tilbud til lokalbefolkningen og nye beboere. Daglige gjøremål kan dekkes innenfor kort radius, og beboere og arbeidstakere kan lett reise miljøvennlig direkte fra Helsfyr kollektivknutepunkt eller på sykkel. Det er rikelig med sykkelplasser tilknyttet alle formål.  

Høyhusene har høye krav til arkitektonisk utforming. Dette sikres med byggegrenser, inntrekninger og ruhet i fasaden for å forbedre lokalklima på torget. Det er knyttet strenge miljøkrav, spesielt til næringsbebyggelsen som inneholder høyhus. Her skal bebyggelsen oppnå en reduksjon på 50% klimagassutslipp sammenlignet med til enhver tid gjeldende praksis som angitt i FutureBuilt ZERO.  

Ut ifra en grundig vurdering av undersøkelsestema og konsekvensutredningen, anbefaler Sporveien planforslagets alternativ 1B.

Illustrasjon som viser alternativ 1B sett fra nord, med lokk over T-banen, maksimal byggehøyde 70 meter og varierende høyde på boligbebyggelsen

Alternativ 1B sett fra nord, med lokk over T-banen, maksimal byggehøyde 70 meter og varierende høyde på boligbebyggelsen. Illustrasjon PIR2 Oslo

Har du spørsmål om prosjektet?

Send oss en e-post, og merk gjerne emnefeltet med "Etterstad base".