Sporveien utbedrer og vedlikeholder T-banens linjer 1, 2, 3 og 4

I perioden 26. mai til 6. juni skal Sporveien etablere en midlertidig sporforbindelse mellom Lambertseterbanen og Østensjøbanen, nær Høyenhall og Ryen T-banestasjoner.

OPPGRADERING: Frem til om lag mai 2023 skal T-banelinjene 1, 2, 3 og 4 kjøre på samme spor forbi Brynseng T-banestasjon. Målet er å oppgradere den nesten 100 år gamle T-banetraseen som eksisterer i dag (foto: Sporveien).

OPPGRADERING: Frem til om lag mai 2023 skal T-banelinjene 1, 2, 3 og 4 kjøre på samme spor forbi Brynseng T-banestasjon. Målet er å oppgradere den nesten 100 år gamle T-banetraseen som eksisterer i dag (foto: Sporveien).

I arbeidsperioden vil trafikk på T-banelinjene 1, 2, 3, og 4 delvis bli erstattet med buss for T-bane.
I løpet av stengeperioden skal eksisterende bru på Østensjøbanen kobles av sporet, slik at den kan erstattes av en ny bru over jernbanen ved Bryn stasjon. Det skal etableres en midlertidig sporforbindelse mellom Lambertseterbanen (linje 1 og 4), Furusetbanen (linje 2) og Østensjøbanen (linje 3), slik at de fire linjene kjøres på samme spor forbi Brynseng stasjon, frem til om lag mai 2023.

Arbeidet med å bygge ny bru over Bryn stasjon er en del av prosjektet som skal bygge ny trasé for Østensjøbanen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner. Under arbeidsperioden fra 26. mai til 6. juni kjøres det på deler av strekningen buss for T-bane mellom Helsfyr og Tveita på linje 2, mellom Helsfyr og Hellerud på linje 3, og mellom Helsfyr og Bergkrystallen på linje 1 og 4.

En nesten 100 år gammel trasé

Store deler av den gamle T-banetraseen mellom Brynseng stasjon og Hellerud ble anlagt og tatt i bruk som trikketrasé på midten av 1920-tallet. I 1967 ble banen ombygd til T-banestandard mellom Etterstad og Skullerud. Østensjøbanens ytre strekning mellom Hellerud og Skullerud ble oppgradert i 2015–2016.

Dagens bratte og kurvede trasé mellom Bryn bru og Hellerud begrenser T-banens hastighet til 30 km/t over en lengre strekning, noe som fører til både støy og stor slitasje.

BUSS FOR T-BANE: Bussene 2B, 3B og 4B skal frakte T-banens passasjerer fra Helsfyr til stasjonene som er betjent av T-banen.

Aktiviteter på Ryen

Samtidig som den midlertidige traseen på Østensjøbanen skal utarbeides, skal det i løpet av stengeperioden gjennomføres ulike aktiviteter mellom Ryen T-banestasjon og Ryen base. Arbeidene ved Ryen omfatter vedlikeholdstiltak inne på basen og i Lambertseterbanens hovedspor.

Hensikten med arbeidene er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover.

Ved Ryen T-banestasjon skal det byttes fire sporveksler og etableres ny strømtilførsel til vekselvarme. Inne på Ryen base skal det bygges 180 meter spor, legges inn ny sporveksel og det skal etableres et nytt strømskinneanlegg.

Tar hensyn til naboer i området

Prosjektet har fått støydispensasjon for døgnkontinuerlig arbeid. På den måten blir stengeperioden kortest mulig, og vil gjøre den totale belastningen mindre for naboer og andre som er avhengig av T-banen i hverdagen.

Reisende på T-banens linjer 1, 2, 3 og 4 henvises til Ruters reiseplanlegger eller Ruter.no for spesifikk reiseinformasjon i arbeidsperioden.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.