Sporveien som ny partner i Diversitas

Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser blir ny partner i mangfoldsnettverket Diversitas.

Christina Wiggen, konserndirektør for HR og organisasjon i Sporveien. Foto: Sporveien

Christina Wiggen, konserndirektør for HR og organisasjon i Sporveien. Foto: Sporveien.

Sporveien og deres datterselskaper Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss har om lag 3 600 ansatte og en omsetning på fem milliarder kroner.

- Sporveien er av mange kjent for å være en mangfoldig arbeidsplass, sier Christina Wiggen, konserndirektør for HR og organisasjon, og fortsetter:

- Vi har mange ansatte med svært ulik utdannelse, erfaring, bakgrunn og alder. Totalt sett har cirka 25 % av våre medarbeidere annen etnisk/kulturell bakgrunn i tillegg til norsk, og da ser vi at det er mer enn 50 ulike land som er representert.

Selv om Sporveien er stolt av å ha kommet langt på mange områder, erkjenner kollektivselskapet at det er behov for å jobbe enda mer med å øke mangfoldet i enkelte deler av organisasjonen. Helt spesifikt ønsker Sporveien en bedre kjønnsbalanse, med høyere andel kvinner i organisasjonen.

- Dette gjelder spesielt innen fagområder som tradisjonelt har vært mannsdominerte, som ingeniørfag og fagarbeidere. I tillegg ønsker vi å øke andelen kvinner i lederposisjoner, presiserer hun.

- Sporveien har flere likhetstrekk med organisasjoner innen bygg- og anleggsbransjen, og opplever de samme utfordringene når det gjelder tilgang til kompetanse, og det å bedre kjønnsbalansen, og det er en av årsakene til at vi nå blir partnere i Diversitas. Vi blir partnere i Diversitas fordi vi ønsker å være med på en dugnad som er viktig også for oss i Sporveien: Bedre kjønnsbalanse og et større mangfold. Vi gleder oss til å få tilgang til beste praksis fra virksomheter som har kommet lengre enn oss på en del områder, samtidig som vi kan bidra tilbake med vår lange erfaring med å være en mangfoldig virksomhet der kulturen oppleves som åpen og inkluderende av våre medarbeidere.

Styreleder i Diversitas Tom Ivar Myhre setter stor pris på at en så ledende og synlig virksomhet som Sporveien velger å bli en del av fellesskapet i Diversitas.

- Skal vi lykkes med Diversitas sine mål er vi avhengig av at ledende aktører fra forskjellige deler av næringen blir partnere. Det er på denne måten vi kan få til mangfoldssamarbeid på tvers i verdikjeden. Gjennom vekst i dette felleskapet øker vi kapasiteten til å gjennomføre mangfoldsprosjekter både for partnerne og næringen generelt. I tillegg skal vi bli en enda sterkere stemme i bransjen og ovenfor politikere, uttrykker Tom Ivar Myhre, som til daglig jobber som direktør for bærekraft i Backe.

Fakta om Diversitas:
Diversitas er Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.
Nettverket jobber målrettet med å øke bransjens attraktivitet, og bidrar til å skape en holdningsendring i bransjen og sikre kompetansevekst i årene som kommer.


For ytterligere informasjon:
Tom Ivar Myhre, styreleder i Diversitas. Tlf.: +47 911 31 845
Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien. Tlf. +47 481 54 148, ina.helen.ostby@sporveien.com


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.