Sporveien oppgraderer spor og plattformer ved Ullevål stadion og Blindern T-banestasjoner i juli

3.-26. juli skal Sporveien gjøre vedlikeholdsarbeider ved T-banestrekningen og stasjonene ved Ullevål og Blindern.

3.-26. juli skal Sporveien gjøre vedlikeholdsarbeider ved T-banestrekningen og stasjonene ved Ullevål og Blindern. Arbeidene vil føre til lengre levetid for T-banen, mindre støy og bedre tilgjengelighet ved stasjonene.  Foto: Jan Rustad / Sporveien

3.-26. juli skal Sporveien gjøre vedlikeholdsarbeider ved T-banestrekningen og stasjonene ved Ullevål og Blindern. Arbeidene vil føre til lengre levetid for T-banen, mindre støy og bedre tilgjengelighet ved stasjonene. Foto: Jan Rustad / Sporveien.

Arbeidene vil føre til lengre levetid for T-banen, mindre støy og bedre tilgjengelighet ved stasjonene. På grunn av anleggsarbeidene stenges T-banelinjene 5 mellom Majorstuen og Sognsvann og 4 mellom Majorstuen og Nydalen i perioden.

T-banen i Oslo har fraktet passasjerer på tvers av byen i mer enn 50 år, og mye av infrastrukturen, som skinner, underlag og signalanlegg bærer preg av slitasje og behov for oppgradering. Strekningen mellom Blindern og Ullevål stadion er et av områdene med særlig merkbar aldersslitasje, og med stor belastning gjennom flere år med et økt antall reisende og hyppigere avganger. Sporveien skal derfor gjennomføre flere nødvendige vedlikeholdstiltak på strekningen i sommer.

- Målet med arbeidet er å forlenge levetiden på dagens infrastruktur, sikre en mer stabil T-banedrift og tilrettelegge for økt kapasitet i årene fremover. I tillegg vil arbeidene føre til at det blir mindre støy for dem som bor nær stasjonsområdene, sier banesjef for T-banen Thor Georg Sælid.

T-banestrekningen mellom Majorstuen og Sognsvann og Majorstuen og Nydalen vil holdes stengt de litt over tre ukene arbeidet varer.

Jobber så raskt som mulig

Banesjefen er klar over at det betyr en mer komplisert reise for mange som bruker T-banen i hverdagen, men forsikrer om at arbeidene vil utføres så raskt det lar seg gjøre, for å minske den totale belastningen for naboer og de som er avhengig av T-banen i hverdagen.

- Vi vet at både støyende arbeid og stengning av T-banen er en stor ulempe, både for de reisende som må ta buss for bane, og spesielt for dem som bor i nærheten av anleggsarbeidet og som vil oppleve støy i prosjektperioden, sier Sælid.

Han understreker at nettopp hensynet til naboer og de reisende er grunnen til at bruddet er lagt til en periode der mange har ferie, og der Sporveien vet det er færre reisende. Arbeidet vil i deler av perioden utføres døgnkontinuerlig, for å bli raskere ferdig og minimere perioden med støy.

Dette skal gjøres

Vedlikeholdsarbeidene ved Blindern omfatter fjerning av sporveksler og annen eldre infrastruktur for å redusere støy fra T-banen. I tillegg skal det gjøres tiltak på stasjonen for å redusere avstand mellom plattform og togside. Arbeidene ved Blindern stasjon starter etter planen opp 3. juli og holder på 1-2 uker, hovedsakelig på dagtid.

Arbeidet ved Ullevål stadion er mer omfattende. Her skal det utføres flere vedlikeholdstiltak som bytte av sporveksler, drivmaskiner og strømskinner, samt utskifting av masser under sporene. Det mest støyende arbeidet gjøres nordøst for stasjonsområdet, mot tunnellinngangen. Også her blir det på selve stasjonen utført tiltak for å minske avstand og høydeforskjell mellom plattform og togside. Ved Ullevål vil det i deler av perioden jobbes døgnkontinuerlig. Det er innvilget støydispensasjon fra bydelsoverlegen i perioden.

De nærmest berørte naboene er varselet om det kommende arbeidet, og vil varsles på nytt på SMS like i forkant av anleggsperioden.

I tillegg til de to oppgraderingene, skal det i stengningsperioden gjøres utbedringer på Holstein stasjon, for å gjøre stasjonsområdet bedre tilgjengelig for flere, og det skal opprettes en riggplass på nordsiden av Ring 3, overfor Ullevål stadion. Riggområdet vil ha direkte adgang til Ring 3 og vil i liten grad være til ulempe for naboer. Men det vil være økt aktivitet og anleggstrafikk i området hele døgnet i denne perioden.

Bestreber seg på å ta hensyn til naboene

Arbeidet som skal gjøres skjer i områder med mange naboer som bor tett på både spor og stasjonsområder. De som bor tett på må regne med at det blir en god del støy i anleggsperioden, og da spesielt ved Ullevål, for her skal det blant annet skiftes masser under sporet. Det innebærer graving av stein, fjerning av skinner og inn- og utfrakting av masser.

- Vi vet at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid. Sporveien forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene, blant annet ved å holde oss innenfor gjeldende støykrav og tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt, sier banesjef Sælid.

Buss for T-bane

Mens vedlikeholdsarbeidet pågår vil T-banen være stengt på strekningen mellom Majorstuen og Sognsvann/Nydalen. Det kjøres derfor buss for T-bane i perioden 3. - 27.juli. For oppdatert reiseinformasjon, se Ruters avviksinformasjon og reiseplanlegger (åpnes i ny fane) .

Les mer om prosjektet og se kart over områdene som er berørt på Sporveiens prosjektsider. (åpnes i ny fane)
Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.