Sporveien markerte avslutningen av tre års arbeid mellom Storo og Sandaker

Sandakerveien og store deler av Grefsenveien er blant strekningene som har fått nye trikkeskinner som del av Trikkeprogrammet. Sporveien markerte oppgraderingen av trikkeinfrastrukturen med servering til de nærmeste naboene.

Sporveien takket naboer, næringsdrivende og andre berørte parter for tålmodigheten i byggeperioden, fra venstre konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Thor Georg Sælid, og fungerende leder Jørgen Foss i Sagene bydelsutvalg.

Sporveien takket naboer, næringsdrivende og andre berørte parter for tålmodigheten i byggeperioden, fra venstre konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Thor Georg Sælid, og fungerende leder Jørgen Foss i Sagene bydelsutvalg.

– Mange av Sporveiens prosjekter gjennomføres i tettbygde bygater og boligstrøk. Det krever mye av oss som byggherre, samtidig som det krever mye av alle dem som bor og ferdes tett på anleggsarbeidene. For Sporveien er det viktig å være en ansvarlig byggherre, og en god nabo. Det betyr blant annet at vi planlegger godt med tanke på sikkerhet, trafikkavvikling og fremkommelighet, og at vi på beste vis tar hensyn til dem som bor og ferdes i områdene der vi bygger. Jeg vil rose naboer, næringsliv og andre berørte parter for tålmodigheten og forståelsen som blir vist når vi jobber i bygatene, sier Thor Georg Sælid, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Markering på Sandaker senter trikkeholdeplass

Oppgradering av trikkeskinner, gater og byrom har over tid blitt gjennomført som del av Trikkeprogrammet. Siden 2016 har Sporveien vært ansvarlig for oppgraderinger av trikkeinfrastruktur over hele byen og langs alle byens trikkelinjer: På Kjelsås, Sandaker og Torshov, i Trondheimsveien, Frognerveien og Thereses gate, og på Skarpsno, Majorstuen, Skøyen og Geitabru i Gamlebyen, for å nevne noen av områdene.

– Sporveiens arbeid nedenfor Storokrysset, i Grefsenveien nedre-prosjektet, omfatter oppgradering av trikkesporene fra Vitaminveien til Åsengata ved Sandaker senter. Oppgraderingen startet høsten 2019, og i desember i fjor tok trikken i bruk de nye skinnene. I vår og sommer er det gjennomført restarbeider med asfaltering, oppmerking og tilsåing av gress. Gjennom sommeren er det utført skinnesliping, kabelforsterkning og vedlikehold av strømledningen til trikken, før det i høst er gjennomført nødvendige vedlikeholdsarbeider i Storokrysset med utskifting av trikkeskinner og sporveksler. Det er veldig hyggelig å kunne gjennomføre en markering nå, som takk for tålmodigheten. Endelig kan denne trikkestrekningen skinne i ny og oppgradert prakt, sier Sporveiens konserndirektør Thor Georg Sælid.

Konserndirektør Thor Georg Sælid i Sporveien ønsket velkommen til Sporveiens markering ved Sandaker senter trikkeholdeplass.
Konserndirektør Thor Georg Sælid i Sporveien ønsket velkommen til Sporveiens markering ved Sandaker senter trikkeholdeplass.
Ansatte fra Sporveien som har jobbet med oppgradering av Grefsenveien, serverte boller, pepperkaker og gløgg til de fremmøtte.
Ansatte fra Sporveien som har jobbet med oppgradering av Grefsenveien, serverte boller, pepperkaker og gløgg til de fremmøtte.

Dette er gjort i Grefsenveien nedre-prosjektet

• Gamle og slitte trikkeskinner er skiftet ut
• Det er fjernet asfalt og støpt nytt fundament under trikkeskinnene på deler av strekningen
• Det er lagt ny asfalt
• Noen av kontaktledningsmastene som holder strømledningen til trikken på plass, er skiftet ut
• Det er utført elektroarbeider og anlagt nye føringsveier for rør og kabler under bakken
• Trikkesporene er oppgradert i eksisterende trasé
• Holdeplassene på strekningen er rustet opp og tilpasset krav til universell utforming

Mange har vært involvert

I løpet av årene med infrastrukturoppgraderinger har mange aktører vært involvert, både eksternt og internt. Utbyggingssjef Hanna Rachel Broch i Sporveien roser eksterne samarbeidspartnere, samt ansatte og samarbeidende avdelinger i Sporveien.

– På vegne av Sporveien er jeg stolt og glad for innsatsen som er lagt ned av så mange dyktige og dedikerte aktører innen hvert sitt fagfelt. Jeg vil rose alle samarbeidspartnere, samt fantastiske kolleger i Sporveien som med sin stå på-vilje har arbeidet tidlig og sent for å ferdigstille prosjektet innen den tid og kostnadsramme vi har hatt til rådighet. Vi gleder oss over at en stor del av vedlikeholdsetterslepet på trikkeinfrastrukturen er hentet inn som del av Trikkeprogrammet, men vil understreke at vedlikeholdet av trikkens infrastruktur fortsetter. Sporveien jobber kontinuerlig med oppgradering og vedlikehold av trikkeinfrastrukturen, sier Sporveiens utbyggingssjef Hanna Rachel Broch.

FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

  • I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.
  • I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.
  • Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).
  • Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.
  • De nye trikkene vil være standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.
  • Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien,
  • Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.
  • Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.
  • Sporveien og Ruter samarbeider om hvordan de 87 nye trikkene skal brukes og inngå i det totale, fremtidige kollektivtrafikktilbudet etter levering.

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.