Sporveien i gang med holdeplasstiltak – snart kan flere reise med trikken

Ny milepæl i Oslos trikkeprogram: Vi ruster opp en rekke trikkeholdeplasser

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav og konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien Per Magne Mathisen, sammen med representanter fra Holdeplassprosjektet i Sporveien og entreprenøren NRC Norge.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav og konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien Per Magne Mathisen, sammen med representanter fra Holdeplassprosjektet i Sporveien og entreprenøren NRC Norge..

– Nå blir det enklere for deg med førerhund, rullator, barnevogn eller rullestol å reise med trikken i Oslo, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien. Arbeidet med å utbedre byens trikkeholdeplasser har startet, for å møte krav til universell utforming.

Sporveien er ansvarlig for gjennomføringen av Trikkeprogrammet, tidenes satsing på trikk i Oslo. Som del av dette arbeidet skal Sporveien ruste opp 80 trikkeplattformer – med mål om bedre tilgjengelighet til trikken for flere reisende.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo Sirin Stav er begeistret for at byens trikketilbud nå blir tilgjengelig for mange flere.

– Dette er en merkedag i arbeidet med å gjøre kollektivtransporten i Oslo mer universelt utformet. I 2024 skal vi være ferdig med å rulle ut de nye universelt utformede bussene, trikkene og båtene i Oslo, og nå står trikkeholdeplassene for tur. Det neste året skal Sporveien oppgradere 80 trikkeplattformer for å gjøre de mer universelt utformet, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

For at kollektivtrafikken skal kunne brukes av alle, må vi fjerne det vi kan av hindre. Lik tilgang til transport bidrar til å utjevne forskjeller i samfunnet. Det gjør at alle kan komme seg på jobb og skole, møte venner og delta i fritidsaktiviteter på lik linje, enten man bruker rullestol, har førerhund, bruker rullator eller har med seg barnevogn, sier Stav.

Et kollektivtilbud for flere

Konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, er opptatt av at stadig flere som ønsker det, skal ha muligheten til å reise med trikken, uavhengig av funksjon- og bevegelsesevne. I løpet av de siste årene har flere trikketraseer i Oslo fått en etterlengtet opprustning. Som del av Trikkeprogrammet er også trikkebasene på Holtet og Grefsen blitt oppgradert, og Sporveien er godt i gang med prøvedriften av de nye moderne trikkene.

– Nå gjennomføres Trikkeprogrammet, og kanskje har du allerede sett den nye trikken i bybildet og tatt en tur med den. I Sporveien er vi veldig fornøyd med alt som er på plass, samtidig har vi fokus på det som gjenstår. I denne omgang skal vi utføre tiltak på 80 trikkeplattformer, og vi er veldig glade for å være i gang. Holdeplasstiltakene vil gi en bedre tilgjengelighet fra plattform til trikk, og vi ønsker at alle skal kunne nyte godt av et forbedret og velfungerende kollektivtilbud. Derfor er jeg svært tilfreds med at vi nå kan gjøre det lettere å reise med trikken for deg som har med deg førerhund, rullator, barnevogn, rullestol eller sykkel. Med tiltak for å bedre den universelle utformingen av trikkeholdeplassene, gjør vi det langt enklere å reise med trikken for alle, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Holdeplasstiltakene består av:

  • Oppgradering av trikkeplattform ved sliping, resetting og/eller nyetablering av plattformkantstein
  • Forlengelse av eksisterende plattformer der dette er nødvendig
  • Utførelse av dekketiltak for å møte krav til universell utforming ved etablering av såkalt ledelinje, oppmerksomhetsindikator og varsellinje

Omfattende prosjekt

Holdeplassprosjektet i Trikkeprogrammet omfatter både mindre tilpasninger og noen større oppgraderinger av plattformene. Tiltakene skal imøtekomme krav til universell utforming, og som et resultat av oppgraderingsarbeidet vil enda flere reisende enn i dag få muligheten til å kjøre med trikken. Eksempel på tiltak for å møte krav til universell utforming, er etablering av såkalt ledelinje, oppmerksomhetsindikator og varsellinje på plattformene. Ledelinjer er både taktile – følbare – og visuelt godt synlige, og gjør det enklere for blinde og svaksynte å finne frem på holdeplassene.

Det skal også utføres sliping, resetting og nyetablering av plattformkantstein, og noen av plattformene skal forlenges. Holdeplassene settes i stand gradvis, parallelt med prøvedrift og innfasing av de nye trikkene. Planen er å ferdigstille tiltak på 80 trikkeplattformer på nyåret i 2023.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav og konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien Per Magne Mathisen.

Del av Trikkeprogrammet

Oslo kommunes trikkeprogram ledes av Sporveien, og målet med programmet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud. Det er laget en plan for infrastrukturoppgraderingene i Trikkeprogrammet som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner. Felles for de store infrastrukturprosjektene er full gateopprustning, i tillegg til ny trikkeinfrastruktur og delvis nytt vann- og avløpssystem. Oppgraderte fortau og gatedekke legger til rette for levende byliv, fotgjengere og kollektivtrafikk.

I tillegg til gateopprustning og oppgradering av infrastruktur, består Trikkeprogrammet av fornyelse og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold, og anskaffelse av 87 nye, moderne trikker til Oslo. De første nye trikkene er ankommet Oslo, og Sporveien er i gang med prøvedrift.


FAKTA OM TRIKKEPROGRAMMET

•I 2015 vedtar bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. I tillegg må mange gamle vann- og avløpsrør byttes ut.

•I 2015 får Sporveien hovedansvaret for Trikkeprogrammet av byrådet i Oslo, og i dag er Sporveien overordnet ansvarlig for gjennomføringen – i samarbeid med Bymiljøetaten og Ruter.

•Trikkeprogrammet er Sporveiens investeringsprogram for trikk og omfatter innkjøp av 87 nye trikker, oppgradering av infrastruktur og trikkeskinner og utvikling av trikkebaser (garasje, verksted og vaskeanlegg).

•Målet med Trikkeprogrammet er å gi hovedstaden et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

•De nye trikkene er standardtrikker med en vel utprøvd teknologi tilpasset Oslos forhold.

•Som del av Trikkeprogrammet i Oslo ligger det en plan for infrastrukturoppgraderinger som tar utgangspunkt i at Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten koordinerer og samkjører sine respektive oppgraderingsplaner.

•De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med vinteren 2020/2021.

•Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.