Rekonstruksjonsprosess for løsning av Unibuss sine finansielle utfordringer

Styret i Unibuss har i dag begjært rekonstruksjonsforhandlinger. Det betyr at det skal settes i gang en rettslig prosess der målet er å komme frem til en løsning som gjør det mulig for Unibuss å drive videre – også på lengre sikt.

Mens rekonstruksjonsprosessen pågår, vil Unibuss være i stand til å levere på de forpliktelser som er avtalt med Ruter. Det er ventet at rekonstruksjonsprosessen vil vare i et par måneder, og Unibuss har konkursbeskyttelse mens prosessen pågår.

– Vi skulle gjerne sett at den økonomiske situasjonen i Unibuss var annerledes. Situasjonen i selskapet har over tid vært krevende for de kollektivreisende, eier, våre samarbeidspartnere og alle ansatte i selskapet. Når det er sagt, er vi glade for at begjæringen om rekonstruksjonsforhandlinger gjør det mulig å komme et skritt videre i prosessen. For Sporveien som eier av Unibuss, opplever vi at dialogen med Unibuss sine kreditorer har vært preget av løsningsforslag og -vilje. Nå ser vi fremover og har tiltro til at partene gjennom den kommende rekonstruksjonsprosessen vil lande på en endelig løsning som er til beste for selskapets kreditorer, de kollektivreisende og alle de over 2000 dyktige ansatte i Unibuss, sier konsernsjef i Sporveien og styreleder i Unibuss, Birte Sjule.

Unibuss tar sikte på at det oppnås en løsning på selskapets finansielle utfordringer som del av rekonstruksjonsforhandlingene. Sporveien er som eier av Unibuss, glad for at det åpnes en robust prosess for å komme frem til en løsning på Unibuss’ sine finansielle utfordringer.

– Vi ser frem til å starte en god rekonstruksjonsprosess. Selv om en del fortsatt må på plass, er vi på riktig vei. Hva den endelige løsningen for Unibuss blir, avhenger av den videre rekonstruksjonsprosessen. Det er derfor for tidlig å si noe om det endelige utfallet i dag. Målet er å sikre fortsatt bussdrift for Unibuss. Som leder av Unibuss er jeg imponert over hvordan mine medarbeidere har stått støtt og stødig gjennom de siste ukene og månedene. Unibuss sine mange dyktige og engasjerte ansatte har gjort og gjør en formidabel innsats i en krevende situasjon, og jeg vil takke dem for innsatsen de daglig gjennomfører, sier adm.direktør Atle Rønning i Unibuss.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.