Nå blir trikkeholdeplassene mer tilgjengelig

Sporveien skal ruste opp flere trikkeholdeplasser

Sporveien er ansvarlig for gjennomføringen av Trikkeprogrammet, en storstilt satsing på trikk i Oslo. Som del av dette arbeidet har Sporveien inngått avtale med NRC Norge om å ruste opp flere trikkeholdeplasser – med mål om bedre tilgjengelighet for alle.

Prosjektet omfatter tiltak på 80 trikkeplattformer, samt en opsjon på ytterligere syv plattformer. Arbeidene dreier seg om både mindre tilpasninger og noen større oppgraderinger av holdeplassene. Tiltakene skal imøtekomme krav til universell utforming, og som et resultat av oppgraderingsarbeidet vil enda flere reisende enn i dag få muligheten til å kjøre med trikken. Holdeplassene settes i stand gradvis, og målet er en best mulig tilgjengelighet for alle reisende.

Det er planlagt å starte arbeidene i mars i år, med ferdigstillelse på nyåret i 2023. Tiltakene på trikkeholdeplassene blir utført parallelt med testing og innfasing av de nye trikkene i hovedstaden.

Gjennom Trikkeprogrammet skapes fremtidens byreise

Arbeidet med å ruste opp trikkeholdeplassene er en del av Trikkeprogrammet og Oslo kommunes storstilte satsing på trikk i hovedstaden. Sporveien leder Trikkeprogrammet, som i tillegg til tiltak på holdeplassene omfatter anskaffelse av 87 nye, moderne trikker; oppgradering og utvikling av trikkens baser på Grefsen og Holtet til parkering og vedlikehold; og flere infrastrukturoppgraderinger.

Sporveien samarbeider med Ruter og Oslo kommune om gjennomføringen av Trikkeprogrammet.

Les mer om Trikkeprogrammet på Fremtidensbyreise.no Åpnes i ny fane .


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.