Majorstuen stasjon skal oppgraderes: – Det blir et løft for passasjerer, nabolaget og Oslo

I mai starter arbeidet med å oppgradere Majorstuen T-banestasjon. Rundt én milliard kroner skal brukes for at togene får mer effektive stopp på stasjonen. Passasjerene får flere adkomster og ny gangbru over sporene.

Oppgradert Majorstuen stasjon får flere adkomster, større plattformer og en ny gangbru i vestenden av stasjonen. Alle illustrasjoner: Team Major

Oppgradert Majorstuen stasjon får flere adkomster, større plattformer og en ny gangbru i vestenden av stasjonen. Alle illustrasjoner: Team Major.

– Jeg gleder meg til Sporveien nå går i gang med arbeidene med en mer fremtidsrettet og moderne stasjon til glede for alle som reiser med T-banen i Oslo. Nå fjerner vi en flaskehals for kollektivtrafikken, skaper plass for Fornebubanen og gjør Majorstuen-området bedre for alle som bor og ferdes der, sier byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea.

Oslo kommune fattet i januar investeringsbeslutningen for oppgraderingen av Majorstuen stasjon. Kostnadsrammen for prosjektet er på 1,135 milliarder kroner.

– Majorstuen stasjon kan ikke fortsette å være en flaskehals i systemet i mange år fremover. Av- og påstigningen må bli like effektiv som på Jernbanetorget. Det er viktig for å få flere avganger på linje 5 mot Vestli, og det er avgjørende for alle de som etter hvert skal reise med Fornebubanen. Dette gjør vi for hele Oslo, sier konsernsjef Birte Sjule i Sporveien.

Majorstuen T-banestasjon er i dag utformet slik at av- og påstigning tar for lang tid. Siden stasjonen er sentral for fremtidens T-banesystem må den oppgraderes. Sammen med nytt signal- og sikringssystem for T-banen i Oslo øker det kapasiteten fra dagens 28 tog i timen, til fremtidig 36 tog i hver retning forbi Majorstuen.

Dermed vil stasjonen stå klar for økt trafikk fra Fornebubanen og fremtidens T-banetilbud i Oslo. Allerede på forsommeren vil passasjerer og naboer for alvor merke at noe skjer. Da setter Sporveien i gang rivearbeidene på stasjonen, for å skape plass for anleggsarbeidene og fremtidens stasjonsløsning.

Store endringer: Både Tilbords-bygget, de røde brakkene og hallen nærmest sporet skal rives nærmere sommeren. Foto: Sporveien AS
Store endringer: Både Tilbords-bygget, de røde brakkene og hallen nærmest sporet skal rives nærmere sommeren. Foto: Sporveien AS

Skal gjøre stasjonen mer tilgjengelig

Majorstuen T-banestasjon er en av Oslos mest trafikkerte stasjoner med rundt 70.000 av- og påstigninger i døgnet. Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, ser frem til å se resultatene av oppgraderingen.

– Skal det være attraktivt å reise kollektivt i Oslo, må kollektivtilbudet utvikle seg hele tiden. Tiden har løpt litt fra Majorstuen stasjon, og jeg gleder meg spesielt til den nye gang- og sykkelbrua over sporene, som skal bygges som en del av oppgraderingen. Den skal gjøre det raskere og enklere å bytte tog på Majorstua, noe som mange har behov for. Alt i alt får vi en mer fremtidsrettet og moderne stasjon til glede for passasjerene, sier byråd Marit Vea.

– Vi fjerner en flaskehals for kollektivtrafikken, skaper plass for Fornebubanen og gjør Majorstuen-området bedre for alle som bor og ferdes der, sier samferdselsbyråden.

Fjerner barriere: Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, gleder seg til Majorstuen stasjon oppgraderes om området åpnes opp. Foto: Sturlason.
Fjerner barriere: Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, gleder seg til en mer fremtidsrettet og moderne Majorstuen stasjon. Foto: Sturlason.


En annen positiv effekt av byggearbeidene er at Majorstuen stasjon, som fylte 125 år i fjor, blir bedre tilgjengelig for alle. Spor og plattformer skal ikke lenger ligge i en kurve, men rettes ut. Gapet og høydeforskjellene mellom plattform og vogngulv blir redusert. Skilting og «lesbarheten» til stasjonen skal bli langt bedre.

– Barnevogner og rullestoler vil trives langt bedre på Majorstuen når jobben er gjort, og det blir enklere for alle å bytte tog, understreker konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Thor Georg Sælid.

Tyngdepunkt lenger vest: Flere nye utganger oppover Sørkedalsveien og Slemdalsveien, og en ny gang- og sykkelbru, skal bidra til å spre passasjerene langt bedre enn i dag. Illustrasjon: Team Major
Tyngdepunkt lenger vest: Flere nye utganger oppover Sørkedalsveien og Slemdalsveien, og en ny gang- og sykkelbru, skal bidra til å spre passasjerene langt bedre enn i dag. Illustrasjon: Team Major

For mange vil inn samme T-banedør

Den store utfordringen med Majorstuen T-banestasjon i dag er at passasjerene ikke sprer seg godt nok på plattformene. Mange ender med å stå i kø ved dørene nærmest Majorstukryssset.

– Når de reisende ikke bruker alle dørene på T-banetoget, blir toget stående lenger enn nødvendig på stasjonen. Ved å oppgradere stasjonen får vi passasjerene til å spre seg bedre på plattformene og i større grad bruke dørene lengst vest, og da oppnår vi målet vårt – kortere stasjonsopphold for togene, understreker konserndirektøren.

Kø tar tid: Av- og påstigning tar tid på Majorstuen T-banestasjon i dag når for mange passasjerer bruker de fremste dørene. Foto: Sporveien
Kø tar tid: Av- og påstigning tar tid på Majorstuen T-banestasjon i dag når for mange passasjerer bruker de fremste dørene. Foto: Sporveien

Når togene står kortere på stasjonen, øker kapasiteten i T-banenettet i Oslo slik at det blir plass til togene fra Fornebubanen gjennom sentrum.
– Oppgradert Majorstuen stasjon er en viktig forutsetning for at Fornebubanen skal bli den suksessen alle ønsker, sier Sælid.

Vil oppleves ferdig i 2026

De forberedende arbeidene som starter på stasjonen før sommeren vil pågå ut året, før størstedelen av anleggsjobben gjøres i 2025.

– Passasjerene vil oppleve det som ferdig etter sommeren 2026. Men det vil pågå restarbeider etter dette, som i liten grad vil påvirke trafikkavviklingen, sier Thor Georg Sælid.

Oppgraderingen av stasjonen vil medføre stengning én enkelthelg i sommer. Sommeren 2025 vil stasjonen stenges helt i fire uker i juli når spor og plattformer bygges opp fra grunnen av. I noe tid før og etter dette vil T-banetogene kunne kjøre forbi, men ikke stanse på Majorstuen stasjon. Mer informasjon kommer nærmere stengeperioden.

– Arbeidene i 2025 legges til sommeren når mange er på ferie. Vi håper passasjerene forstår – og ser at oppgradert Majorstuen stasjon kommer passasjerene og byen til gode i mange år fremover, sier Thor Georg Sælid.

Raskere stopp: Større plattformer, gangbru og flere innganger skal bidra til en mer effektiv stasjon for passasjerene på Majorstuen. Illustrasjon: Team Major
Raskere stopp: Større plattformer, gangbru og flere innganger skal bidra til en mer effektiv stasjon for passasjerene på Majorstuen. Illustrasjon: Team Major

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.