Leveransen av nye trikker stanset av delemangel

Leverandøren av nye trikker til Oslo, CAF, har varslet Sporveien om utfordringer med å få tak i alle nødvendige deler til produksjonen av de nye trikkene. Det medfører en midlertidig stans i leveransen.

En av Oslos nye trikker. Foto: Sporveien

En av Oslos nye trikker. Foto: Sporveien.

Transportsektoren i store deler av verden opplever utfordringer med leveranser av ulike deler til produksjon og vedlikehold. Dette rammer også fabrikkene til CAF, og fører til at det ikke er mulig å levere flere ferdigproduserte nye trikker til Oslo.

– Årsaken til stansen i leveransen skyldes delemangel globalt, hvor det i mange bransjer over hele verden er krevende å få tak i deler. Også transportsektoren merker nå leveranseutfordringer, som påvirkes blant annet av krigen i Ukraina og etterdønninger etter pandemien, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken.

Den midlertidige stansen i leveransen av nye trikker, innebærer at trikk nummer 421 som nylig ankom Sporveien blir den siste inntil videre. Totalt er nå 21 trikker mottatt, og settes fortløpende i trafikk til glede for alle som reiser med trikken i Oslo.

Prosjektorganisasjonen i Sporveien med ansvar for trikkeanskaffelsen jobber fortløpende sammen med leverandøren for å kartlegge hvor omfattende delemangelen til produksjonen er og hvor langvarig stansen i leveransen kan forventes å bli.

– Helt siden utfordringene med delemangelen på verdensmarkedene ble kjent, har Sporveien og CAF hatt god dialog rundt utfordringene som kunne møte oss. Vi jobber nå for å begrense varighetene av denne midlertidige stansen i leveransen så godt det lar seg gjøre. Samtidig jobber vi iherdig for å sikre at vi får tak i nok reservedeler for å vedlikeholde de 21 trikkene vi allerede har i Oslo, sier Anders Wergeland, prosjektsjef i Sporveien Trikken.

Selve produksjonen av de nye trikkene vil fortsette på CAFs fabrikker i Spania inntil videre, selv om trikkene ikke fullt ut kan ferdigstilles og sendes til Oslo.

Forsinkelsen i leveransen av nye trikker vil i første omgang ikke påvirke trikkedriften. Alle trikkeavganger vil kjøre som normalt, med dagens trikker – det vil si noen nye trikker og noen eldre trikker.

På grunn av den usikre situasjonen er det for tidlig å si noe om hvilke konkrete konsekvenser dette eventuelt vil få for den overordnede fremdriften i leveransen av nye trikker til Oslo. Sporveien ber om forståelse for at dette er noe man må komme nærmere tilbake til. Målet er fortsatt at alle 87 nye trikker skal leveres og fases inn innen utgangen av 2024.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.