Gjennomslag i den nye T-banetunnelen på Østensjøbanen

60 000 passasjerer kan få kortere reisetid på T-banens linjer 2 og 3 når den nye tunnelen tas i bruk neste høst.

Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav og Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, fikk æren av å utløse siste sprengsalve i Hellerudtunnelen på Østensjøbanen. Foto: Sporveien / Stian Olsson

Byråd for miljø- og samferdsel Sirin Stav og Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, fikk æren av å utløse siste sprengsalve i Hellerudtunnelen på Østensjøbanen. Foto: Sporveien / Stian Olsson.

Ytterligere tiltak vurderes implementert i Juni dersom situasjonen rundt vannmangel i Oslo ikke bedrer seg.

– Dette er en gledens dag for alle som reiser med T-banen, og for alle som er opptatt av at Oslo skal være en miljøvennlig og god by å bo i. For å nå våre ambisiøse mål om å kutte utslipp og redusere biltrafikken, er vi avhengig av et attraktivt og velfungerende kollektivtilbud. Den nye tunellen vil gi mulighet for høyere hastighet for T-banetogene, og et bedre nærmiljø i området når T-banetraseen legges i tunnel. Når Østensjøbanen er ferdig oppgradert, kan det gi kortere reisetid for nær 60 000 daglige reisende, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav.

Lys i tunnelen

Tunnelbyggingen på Østensjøbanen startet 4. april i år. Etter oppstarten er det gjennomført en kombinasjon av sprengning, vaiersaging og pigging. Konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen, understreker at dagens gjennomslag markerer en stor milepæl.

– Tusenvis av arbeidstimer er lagt ned for at vi i dag kan feire gjennomslag og lys i tunnelen. Jeg vil rette en stor takk til alle som bokstavelig talt har jobbet på spreng for å få dette til. I tillegg vil jeg på Sporveiens vegne rette en vel så stor takk for tålmodigheten til alle naboer som har vært berørt av anleggsarbeidet. Oppgraderingen av Østensjøbanen fortsetter med uforminsket styrke og vi er godt i rute, sier Per Magne Mathisen i Sporveien.

Satsing på T-bane

T-banen i Oslo står for over 120 millioner enkeltreiser i et normalår. Til sammenligning ligger antall enkeltreiser med tog i hele Norge samlet sett på om lag 80 millioner, målt før pandemien. I perioden frem til 2040 vil det skje en betydelig satsing på T-banen i Oslo, med blant annet innkjøp av flere nye T-banetog og utskiftning av signalanlegget til T-banen.

– Oppgraderingen av Østensjøbanen er et viktig ledd i opprustningen av T-banen i Oslo. Østensjøbaneprosjektet bidrar til kortere reisetid på linjene 2 og 3, samtidig som vi oppgraderer infrastrukturen og forbedrer punktligheten og forutsigbarheten for de reisende. Den nye Hellerudtunnelen gir mulighet for høyere hastighet for T-banetogene, og vil resultere i et bedre nærmiljø nå som T-banetraseen legges inn i fjellet, sier Sporveiens Per Magne Mathisen.

Ny tunnel og to nye bruer

Rundt én kilometer av Østensjøbanen skal fornyes, nærmere bestemt strekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner. Mellom Brynseng og Hellerud er det i dag to eldre stålbruer som er på slutten av sin levetid. Begge bruene vil bli erstattet av nye. Når T-banetraseen tas i bruk neste høst, vil T-banen gå inn i tunnel sør for bro over Østensjøveien, og komme ut nær Hellerud T-banestasjon.

Dårlig berg og såkalt lite overdekning, har vært en krevende del av prosjektet. Overdekningen, eller avstanden, fra Hellerudtunnelen og ned til Brynstunnelen, er cirka fem meter, noe som gjorde at Sporveien valgte en teknikk med vaiersaging av påhugget mot Østensjøveien. Avstanden mellom tunnel og opp til nærmeste bebyggelse er på det minste cirka sju-åtte meter.

Fokus på sikkerhet

Sporveien har i alle utbyggingsprosjekter et stort fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vibrasjonsmålere blir aktivt brukt for å påse at sprengninger holder seg innenfor gjeldende grenseverdier for rystelser. For å sikre at alle arbeider er blitt forsvarlig utført, har det i Østensjøbaneprosjektet vært tett oppfølging av geologer under planlegging, prosjektering og løpende under bygging. Ved oppstarten av tunnelarbeidene ble det i en lengre periode avfyrt korte salver og gjennomført forsiktig sprengning, mens T-banetunnelen krøp seg over og forbi begge løp i Brynstunnelen. Sprengningene krevde at Brynstunnelen ble stengt for veitrafikk i kortere perioder.

– Så langt er vi svært fornøyd med arbeidene som er gjennomført. Nå venter sprengning av grøfter, bergsikring og vann- og frostsikring. Sporveien og prosjektet vil fremover ha fortsatt fokus på sikkerhet, kvalitet og fremdrift, for å sikre at åpningen av den oppgraderte strekningen på Østensjøbanen vil skje som planlagt, høsten 2023, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Fakta om fornyelsen av Østensjøbanen

  • T-banestrekningen mellom Brynseng og Hellerud T-banestasjoner skal fornyes, blant annet med ny T-banetrasé og ny tunnel
  • Bakgrunnen for oppgraderingen av Østensjøbanen er at T-banestrekningen Etterstad–Hellerud har en nesten hundre år gammel infrastruktur, inkludert to bruer som er på slutten av sin levetid
  • Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for helt andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens T-banedrift
  • Høsten 2021 startet arbeidet med å fornye strekningen Etterstad–Hellerud på Østensjøbanen
  • Byggingen av den nye T-banetunnelen startet 4. april i år
  • Den nye T-banetunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet
  • Høsten 2023 er T-banetunnelen og -traseen som helhet planlagt å være ferdig
  • I siste del av 2023/2024 vil det bli utført eventuelle etterarbeider
  • Kostnadsrammen for fornyelsen av Østensjøbanen er 970 MNOK
  • Les mer om arbeidene på Østensjøbanen på prosjektets informasjonsside på Sporveien.com (åpnes i ny fane)

– En positiv effekt av Østensjøbaneprosjektet er at naboene til T-banen vil få redusert støy fra
T-banen når deler av T-banetraseen legges i tunnel, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav.

– Dette er en gledens dag og en stor milepæl i arbeidet for en mer effektiv og fremtidsrettet T-bane, sier konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien, Per Magne Mathisen.

Den 400 meter lange tunnelen og det nye sporet mellom Brynseng og Hellerud, er forventet tatt i bruk høsten 2023.

Hellerudtunnelen bygges med tradisjonell tunneldriving, ved at det først bores og deretter sprenges innover i fjellet.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.