Bytter ut 100 år gammel bro - Ny sporforbindelse mellom Østensjøbanen og Lambertseterbanen

Sporveien har valgt Railcom som samarbeidspartner for å etablere en midlertidig sporforbindelse mellom Lambertseterbanen og Østensjøbanen.

Kartet viser prosjektområdet for Østensjøbane-prosjektet, fra Brynseng i vest til Hellerud i øst.

Kartet viser prosjektområdet for Østensjøbane-prosjektet, fra Brynseng i vest til Hellerud i øst..

Det gjelder på strekningen mellom Høyenhall og Brynseng T-bane-stasjoner.

- Dette er en del av prosjekt Østensjøbanen Etterstad – Hellerud, og er nødvendig for å kunne erstatte eksisterende Bryn bru over jernbanen med en ny moderne bru tilpasset fremtidig trasé, sier Sporveiens prosjektleder, Henning Johnsen.

Arbeidene er planlagt gjennomført i løpet av to uker i mai-juni 2022 og vil medføre stengt T-bane på begge banestrekninger under anleggsperioden. De reisende med T-banen vil få et alternativt reisetilbud med buss for bane i perioden arbeidene pågår. Når den midlertidige sporforbindelsen er klar, vil all T-banetrafikk fra Østensjøbanen betjenes via Lambertseterbanens spor igjennom Brynseng stasjon i ett års tid.

Legger T-banen i tunnel og bytter ut 100 år gammel infrastruktur

På strekningen Etterstad-Hellerud er det en nesten hundre år gammel infrastruktur, med to bruer som er på slutten av sin levetid. Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn Bru og Hellerud er en tidligere trikketrasé beregnet for andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens, T-banedrift.

Sporveien skal legge T-banen i tunnel og bytte ut bruene over Østensjøveien og Alna-elva. Linje 2 og Linje 3 vil få høyere hastighet, og dermed redusert reisetid og bedre regularitet, i tråd med kollektivsatsningen i Oslo. En positiv sideeffekt er at nærmiljøet vil få redusert støy fra Østensjøbanen.

Det er planlagt å sette banen i drift i løpet av høsten 2023, men det vil også foregå mindre etterarbeider ut 2023 og inn i 2024.


Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

 

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

 

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.