Trenger du hjelp av advokat eller sakkyndig?

I noen tilfeller kan du som grunneier få dekket nødvendig juridisk bistand. Les mer om hva du har krav om.

Grunneier har ikke krav på å få dekket juridisk bistand ved minnelig avtale om kjøp av eiendom, men i avtalte tilfeller kan dette likevel dekkes. Grunneier som berøres må ta kontakt med Sporveien før man engasjerer advokat eller sakkyndig slik at forutsetninger for oppdraget avklares.

Bør du bruke advokat ved forhandlinger?

I de fleste tilfeller der det inngås avtale, vil det ikke være nødvendig å benytte advokat. Men av og til kan det oppstå såpass kompliserte spørsmål at det vil være lurt å rådføre seg med advokat. Sporveien har ikke plikt til å dekke dine utgifter til advokat i forbindelse med forhandlinger. Før du eventuelt kontakter advokat, bør du derfor avklare med Sporveien om du får dekket disse utgiftene.

Bør du bruke advokat ved skjønnet? Dersom saken går til skjønn, vil du normalt være tjent med å la en advokat ta hånd om interessene dine. Det er en del formelle spilleregler som skal overholdes i slike saker. Dessuten har en advokat med erfaring fra skjønn innsikt i de rettslige vurderinger som skjønnsretten skal foreta.

Hvem betaler advokaten i skjønnssaken?

Det følger av skjønnsprosessloven at Sporveien skal betale dine nødvendige utgifter i forbindelse med skjønnssaken. Nødvendige utgifter er både utgifter til advokatbistand, og annen sakkyndig bistand som er nødvendig i saken. Advokat kan velges fritt. Hvis det blir mange advokater i et skjønn, kan Sporveien kreve at grunneiere med felles interesser benytter samme advokat.

Teknisk bistand

Teknisk bistand kan for eksempel være en takstperson. Dette dekkes på samme måte som advokatbistand. Vi vil sette krav til blant annet kompetanse og dokumentasjon i takster, rapporter osv.