Når kan anleggsarbeidene starte?

Før vi kan sette i gang anleggsarbeid på din eiendom, må vi ha din tillatelse til det. Alternativt må vi gjennomføre et ekspropriasjonsskjønn, eller få tillatelse til forhåndstiltredelse.

Anleggsperioden regnes fra de første arbeidene starter, til alle opprydnings- og etterarbeider er avsluttet. Foto: Sporveien.

Mens vi planlegger hva vi skal bygge er det iblant behov for å gjennomføre befaring, forundersøkelser eller tilsvarende på din eiendom. Før vi gjennomfører dette skal du bli kontaktet av oss på forhånd.

Hvis vi ikke får tillatelse av grunneier til å gjennomføre nødvendige forundersøkelser, kan Sporveien søke om tillatelse til å gjennomføre forundersøkelser etter plan- og bygningsloven eller oreigningsloven. Dette er avgjørelser du kan klage på til Statsforvalteren eller Samferdselsdepartementet.

Forundersøkelser

Anleggsperioden 

Anleggsperioden regnes fra de første arbeidene starter, til alle opprydnings- og etterarbeider er avsluttet. Varigheten avhenger av størrelsen på prosjektet. Noen mindre prosjekter eller arbeider kan ta kort tid, mens våre store utbyggingsprosjekter strekker seg over flere år.

Anleggsarbeid innebærer alle operasjoner som må til for å bygge tiltaket. Alt fra masseforflytninger med tunge maskiner, lage betongkonstruksjoner, bygge opp fyllinger, legge nye skinner, strekke kabler og så videre.